SREL Reprint #0049

 

 

 

A mink exterminates an insular cotton rat population

 

J. H. Schnell

 

 

 

SREL Reprint #0049 

 

 

 

Schnell, J.H. 1964. A mink exterminates an insular cotton rat population. Journal of Mammalogy 45:305-306.

 

 

 

 

 

To request a reprint

 

 
http://srel.uga.edu www.uga.edu